Praktyczne rozwiązania

Kiedy instalacja fotowoltaiczna potrzebuje kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Kiedy instalacja fotowoltaiczna potrzebuje kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem przygotowywanym już na etapie planowania inwestycji mających wpływ na środowisko. W tym kontekście powinny tam się znaleźć wszystkie informacje dotyczące działań oraz zdarzeń, na których skutek stan przyrody mógłby ulec bądź ulegnie zmianie. W jakim stopniu wymóg ten odnosi się do instalacji fotowoltaicznych? Sprawdźmy.

Kiedy wymagana jest karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

Sporządzenie KIP powinno mieć miejsce już w chwili, kiedy inwestor nabierze przekonania, iż jego działania będą miały wpływ na najbliższe sąsiedztwo. Należy w niej między innymi uwzględnić potencjalny wpływ inwestycji na otaczającą ją przyrodę lub społeczność lokalną.

Oczywiście dane zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia muszą pozwolić na niebudzącą wątpliwości identyfikację przedsięwzięcia. Innymi słowy, nie może być to zbiór enigmatycznych informacji, z których nic nie wynika dla organu kontrolnego.

Co powinna zawierać Karta Identyfikacji Przedsięwzięcia?

Ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedstawia dość obszerny katalog zdarzeń, które powinny zostać ujęte w KIP.

Nie oznacza to jednak, że trzeba bezkrytycznie wypełniać wszystkie zalecenia. Inwestor podaje dane zgodne ze stanem faktycznym. Krótko mówiąc, nie należy zgłaszać np. prac rozbiórkowych, jeśli takie nie będą miały miejsca.

Elementy (wybrane) istotne dla poprawnego sporządzenia KIP:

  • Rodzaj oraz usytuowanie inwestycji;

  • Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, wszystkich obiektów budowlanych, a także obszar nieruchomości pokryty roślinnością;

  • Technologia, z której będzie się korzystać;

  • Opis rozwiązań, które mają chronić okoliczne tereny;

  • Ocena potencjalnego ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej albo budowlanej;

  • Ewentualne warianty działalności;

  • Dane szacunkowe dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, z uwzględnieniem ich wpływu na najbliższe sąsiedztwo.

Katalog elementów, które powinno się zawrzeć w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, jest znacznie bogatszy. Powyższa lista ma na celu jedynie zobrazowanie zagadnienia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie https://karta-informacyjna.pl/fotowoltaika/.

Czy Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dotyczy instalacji fotowoltaicznych?

Nie wszystkich. Trudno się spodziewać, by kilka modułów fotowoltaicznych zamontowanych na dachu posesji mogło w jakikolwiek sposób wpłynąć destrukcyjnie na najbliższe środowisko.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku farm fotowoltaicznych. Powstają one z myślą o znaczącej produkcji energii elektrycznej. Wymagają w związku z tym odpowiednio dużej infrastruktury, stając się tym samym zabudową przemysłową.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U. 2019 poz. 1839 kwalifikuje takie obiekty, jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Stąd konkluzja, iż Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w takim przypadku jest niezbędna.