EkologiaPraktyczne rozwiązania

Tworzenie wydajnej i ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym

Tworzenie wydajnej i ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka zależy od środowiska

Efektywność gospodarki zależy między innymi od nieprzerwanego przepływu surowców i materiałów, takich jak drewno, woda, uprawy, zasoby rybne, energia i minerały.
Przerwa w dostawach podstawowych materiałów może w rzeczywistości doprowadzić do zatrzymania zależnych sektorów i zmusić przedsiębiorstwa do zwolnienia pracowników lub zaprzestania dostarczania produktów i usług.
Zachowanie nieprzerwanego przepływu oznacza możliwość wydobycia odpowiedniej ilości zasobów. Ale czy to naprawdę możliwe? A jeśli to zrobimy, jaki będzie miało to wpływ na środowisko? Ile faktycznie możemy wydobyć bez szkody dla środowiska?
Odpowiedź na to pytanie nie jest optymistyczne, ponieważ już teraz wydobywamy za dużo, więcej niż nasza planeta jest w stanie wyprodukować lub uzupełnić w danym okresie. Badania pokazują, że w ciągu ostatnich stu lat globalne zużycie materiałów na mieszkańca podwoiło się, a energii pierwotnej potroiło. Innymi słowy, każdy z nas zużywa mniej więcej trzy razy więcej energii i dwa razy więcej materiałów niż nasi poprzednicy w 1900 roku. Co więcej, obecnie robi to ponad 7,2 miliarda ludzi w porównaniu z 1,6 miliarda w 1900 roku.
Ten wskaźnik wydobycia i sposób, w jaki wykorzystujemy zasoby, zmniejszają zdolność planety do zapewnienia nam środków do życia.
Weźmy przykład zasobów rybnych. Nadmierne eksploatowanie łowisk, zanieczyszczenie i zmiana klimatu poważnie wpłynęły na światowe zasoby rybne. Wiele społeczności przybrzeżnych, które wcześniej były uzależnione od rybołówstwa, musiało zainwestować w inne sektory, takie jak na przykład turystyka. Społeczności, którym nie udało się zdywersyfikować swoich gospodarek, mają teraz poważne problemy.

Jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na twój organizm?

Negatywne skutki

W rzeczywistości nasza działalność gospodarcza powoduje liczne skutki w kategoriach środowiskowych i społecznych. Zanieczyszczenie powietrza, zakwaszenie ekosystemów, utrata bioróżnorodności i zmiana klimatu to problemy środowiskowe, które poważnie wpływają na nasz dobrostan.
Ekologiczny przełom w kierunku efektywnego gospodarowania zasobami
Aby chronić środowisko i nadal cieszyć się korzyściami, jakie nam oferuje, musimy zmniejszyć ilość wydobywanych przez nas surowców. Musimy zmienić sposób, w jaki wytwarzamy produkty i usługi oraz korzystamy z zasobów. Podsumowując, potrzebna jest bardziej ekologiczna gospodarka.
Chociaż wyrażenie to ma kilka definicji, „gospodarka ekologiczna” ogólnie oznacza gospodarkę, w której wszystkie wybory dotyczące produkcji i konsumpcji są dokonywane z uwzględnieniem dobrobytu społeczeństwa i ogólnego stanu środowiska. Używając terminów technicznych, jest to gospodarka, w której społeczeństwo efektywnie wykorzystuje zasoby, promując dobrobyt ludzi w społeczeństwie integracyjnym, zachowując przy tym naturalne systemy, które ją podtrzymują.
Unia Europejska przyjęła już konkretne cele strategiczne i programy działań, aby uczynić swoją gospodarkę bardziej zrównoważoną. Strategia „Europa 2020” ma na celu inteligentny i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Koncentruje ona się na zatrudnieniu, edukacji i badaniach, ale także na stworzeniu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie klimatu i energii. Strategia ta zakłada tworzenie systemów produkcyjnych, które sprzyjają ograniczaniu ilości odpadów, redukcję czynników produkcji i obejmuje wszystkie istniejące procesy i infrastruktury związane z zasobami lub działaniami, które są niezbędne dla działalności człowieka.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Obecne procesy produkcyjne i konsumpcyjne wytwarzają nie tylko produkty i usługi, ale także pozostałości w postaci zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska, niewykorzystanych kawałków materiałów (drewna lub metalu) lub żywności, które nie zostały skonsumowane z tego czy innego powodu. To samo dotyczy produktów pod koniec ich okresu użytkowania. Niektóre mogą być częściowo poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane, podczas gdy inne trafiają do przechowalni odpadów, na wysypiska śmieci lub do spalarni. Ponieważ zasoby zostały wykorzystane do produkcji tych produktów i usług, każda niewykorzystana ich część stanowi w rzeczywistości potencjalną stratę ekonomiczną, jak również problem środowiskowy.
Termin „gospodarka o obiegu zamkniętym” oznacza system produkcji i konsumpcji, który generuje najmniejsze możliwe straty.
W idealnym świecie prawie wszystko byłoby ponownie użyte, poddane recyklingowi lub odzyskane w celu wyprodukowania innych produktów końcowych. Przeprojektowanie produktów i procesów produkcyjnych może pomóc zminimalizować ilość odpadów i zamienić nieużywane materiały w zasoby.